-
AA
+

Biuletyn informacji publicznej

BIP

Ochrona Danych Osobowych 

data publikacji: 25-05-2018 | 08:25
data ostatniej modyfikacji: 16-05-2019 | 09:32

Administratorem danych osobowych w Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Rzeszowie jest Podkarpacki Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej, z siedzibą w Rzeszowie, ul. Mochnackiego 4, tel. 17 7470223, fax. 17 8523601,
e-mail: biuro@podkarpacie.straz.pl.

W Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Rzeszowie wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych, tel. 17 7470224, e-mail: iod@podkarpacie.straz.pl.

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informuję, że:

 1. Administratorem przetwarzającym Pani/Pana dane osobowe jest: Podkarpacki Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej, z siedzibą w Rzeszowie, ul. Mochnackiego 4.
 2. W Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Rzeszowie wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych: tel. 17 7470224, e-mail: iod@podkarpacie.straz.pl).
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu   wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze i wykonania zadania realizowanego w imieniu publicznym lub w ramach sprawowanej władzy publicznej powierzonej administratorowi oraz prowadzenia rejestru korespondencji przychodzącej i wychodzącej – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c oraz e RODO.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przepisów prawa, przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania, lecz nie krócej niż okres wynikający z wymogów archiwalnych określonych w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt dla jednostek Państwowej Straży Pożarnej.
 5. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c, d oraz e RODO – w związku z obsługą zgłoszenia alarmowego o zdarzeniu oraz prowadzenia działań ratowniczych w celu ochrony życia, zdrowia, mienia lub środowiska przed pożarem, klęską żywiołową lub innym miejscowym zagrożeniem. Administrator przetwarza dane osobowe osoby zgłaszającej, osób poszkodowanych, właścicieli lub zarządców obiektów, wobec których prowadzone są działania jednostek ochrony przeciwpożarowej.
 6. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c, d oraz  e RODO, w związku z art. 5 a ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym, w obiektach Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Rzeszowie i ich bezpośrednim otoczeniu prowadzona jest obserwacja i rejestracja obrazu zdarzeń  w postaci monitoringu wizyjnego. Monitoring prowadzony jest w celu zapewnienia bezpieczeństwa i porządku oraz ochrony osób i mienia w obiekcie. Dane zapisywane są w sposób ciągły, nowe dane nadpisywane są na danych już istniejących.
  W związku z powyższym dane dostępne są w czasie nie dłuższym niż 30 dni od momentu zapisu. Nowe dane nadpisywane są na danych już istniejących i w zależności od częstotliwości korzystania z rejestratora, dostępne mogą być w czasie nie krótszym niż 7 dni od momentu zapisu. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą te podmioty, którym administrator ma obowiązek przekazywania danych na gruncie obowiązujących przepisów prawa oraz nadrzędne jednostki Państwowej Straży Pożarnej.
 7. Dane nie będą udostępniane innym odbiorcom, z wyłączeniem podmiotów do tego uprawnionych, jak podmioty upoważnione do odbioru danych na podstawie odpowiednich przepisów prawa oraz podmioty, które przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie zawartej z Administratorem umowy powierzenia danych osobowych.
 8. Dane będą przechowywane przez okres wskazany w jednolitym rzeczowym wykazie akt dla jednostek PSP dla poszczególnych kategorii spraw.
 9. Przysługuje Pani/Panu prawo do:
  1. żądania od administratora dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
  2. wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Urząd Ochrony Danych Osobowych (00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, fax. 22 531 03 01, Infolinia: 606-950-000, e-mail - kancelaria@uodo.gov.pl.).
 10. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 11. W sytuacjach określonych przepisami prawa, gdzie podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym koniecznym dla realizacji celu, nie podanie prawidłowych danych skutkuje brakiem możliwości załatwienia sprawy.
 12. Przetwarzanie podanych przez Panią/Pana danych osobowych nie będzie podlegało zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.
Liczba odwiedzin: 318596
Komenda Wojewódzka PSP w Rzeszowie, ul. Mochnackiego 4, 35-016 Rzeszów, tel. (0-17) 7470200
Realizacja: Ideo