-
AA
+

Biuletyn informacji publicznej

BIP

Przyjmowanie i załatwianie spraw 

data publikacji: 19-12-2005 | 11:56
data ostatniej modyfikacji: 27-07-2009 | 09:26

Praca i służba w Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Rzeszowie trwa od godz. 7.30 do godz. 15.30 od poniedziałku do piątku.

         Podkarpacki Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków raz w tygodniu, w poniedziałek,  w godz. 14.00-16.00.

        Korespondencja wpływająca rejestrowana jest w Sekretariacie KW, a następnie po zadekretowaniu przez komendanta przekazywana do załatwienia według właściwości do określonej komórki organizacyjnej.

        Za realizację zadania należącego do kilku komórek organizacyjnych odpowiedzialna jest ta komórka, dla której jest to zadanie podstawowe w myśl regulaminu organizacyjnego Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Rzeszowie. Komórki organizacyjne współpracujące z komórką wiodącą są zobowiązane opracować oraz udostępnić niezbędne materiały, informacje, wyjaśnienia i opinie komórce realizującej dane zadanie.

         Zadania wynikające z korespondencji zewnętrznej adresowanej bezpośrednio do komórki organizacyjnej, a będące w zakresie działania innej komórki organizacyjnej, przekazywane są poprzez kancelarię ogólną - po zadekretowaniu przez komendanta - do realizacji właściwej merytorycznie komórce organizacyjnej.

        Pisma wychodzące są parafowane przez kierownika komórki organizacyjnej załatwiającej daną sprawę a następnie podpisywane przez komendanta.

        Wysyłka korespondencji poza Komendę Wojewódzką PSP następuje po wcześniejszym odnotowaniu tego faktu w księdze oraz stosownej adnotacji przez pracownika kancelarii ogólnej na kopii pisma.

        Zgodnie z art. 221 §1 i §3 - ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r., nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) oraz §8 ust.1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz.U. z 2002r., nr 5, poz. 46) zapytania prawne nie zawierające imienia, nazwiska i adresu pozostawia się bez rozpoznania

Liczba odwiedzin: 318596
Komenda Wojewódzka PSP w Rzeszowie, ul. Mochnackiego 4, 35-016 Rzeszów, tel. (0-17) 7470200
Realizacja: Ideo